8. mar, 2020

Fiskeregler 2020

Fiskeregler Stjørdalsvassdraget
For sesongen 2020 gjelder følgende fiskeregler

• Før man kan få anledning til å starte fiske må man løse «Stjørdalskortet».
• Fiskereglene er begrenset til den anadrome delen av Stjørdalsvassdraget
• I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24. 00
• Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
• Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske
• Ved fiske med dupp skal den flyte.
• Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
• Hunnfisk over 3 kg er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva.
• Fiske med mark er forbudt i august.
• Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva.
• I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske med
lett flueutstyr.
• Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli eller ved
ekstraordinære værforhold.
Bag limit (døgnkvote)
• Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
• Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
• Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
• Det er en sesongkvote på 6 laks, hvorav 3 laks over 65 cm. (ca. 3 kg.)
• Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.
• All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante
opplysninger. (www.lakseborsen.com)
• Gjennutsatt fisk skal rapporteres som S-stor, M-mellom, L-liten til laksebørsen.
• Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen.
• Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen, regnes da ikke på kvoten.
• Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.
• Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk.
Bekjempelse av fiskesykdommer
• Det er kun lov å fiske med mark som kommer fra Stjørdalsvassdraget, eller er
produsert i anlegg godkjent av mattilsynet i Norge.
• Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.
Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan
medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er
betalt. Gebyr for brudd av gjeldene fiskeregler er kr. 3000,-.
I tillegg til gebyr kan fisker som blir tatt for brudd på fiskereglene bli bortvist for
inneværende og påfølgende sesong fra Stjørdalselva. Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å
orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst
Fiskeavgift og har gyldig desinfiseringsattest.

Mvh Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

🇬🇧
Fishing rules Stjørdalsvassdraget
For the season 2020, the following fishing rules apply

• Before you can get an opportunity to start fishing, you must solve the "Stjørdalskortet".
• The fishing rules are limited to the anadromous part of the Stjørdalsvassdraget
• Fishing in the Stjørdals River, Forra and Sona is permitted from 1 June at. 00 a.m. to Aug. 31, 7 p.m. 24. 00
• Only fishing with lures, spins, wobblers, field and fly is allowed.
• The use of trout is only allowed in field fishing
• When fishing with a dip, it should float.
• When fishing with fly, the throw weight must be in the fly string or dip.
• Females over 3 kg are preserved in August and should be put back into the river.
• Field fishing is prohibited in August.
• Sea trout are protected and should be put back into the river.
• In Fersoset and Sonoset and 100 m downstream, from August 1, only fishing and fishing with
light fly gear.
• The fishing rules can be changed after the mid-season evaluation in mid-July or by
exceptional weather conditions.
Bag limit (daily allowance)
• The quota applies to the individual fisherman and cannot be transferred to others.
• Fish that are released are not counted in the quota.
• The daily quota is 1 salmon in June, July and August.
• There is a seasonal quota of 6 salmon, of which 3 salmon over 65 cm. (about 3 kg.)
• Once the quota has been caught, fishing must be completed until the new fishing day / season starts.
• All catches must be reported on the salmon stock within 24 hours of full name and relevance
information. (Www.lakseborsen.com)
• Exposed fish should be reported as S-large, M-medium, L-small to the salmon stock exchange.
• Grease-cut salmon should be reported to the salmon exchange.
• Farmed fish should be sacrificed and displayed on the salmon stock exchange, then the quota is not counted.
• Day cards are one day, otherwise 24 hours are changed.
• Shellfish samples of all dead fish must be provided.
Fighting fish diseases
• It is only allowed to fish with land that comes from the Stjørdalsvassdraget, or is
produced in plants approved by the Food Authority in Norway.
• Tools that have been used outside the watercourse must be disinfected before use.
Penalties
Violation of the rules is punishable, cf. Act on salmon and inland fish. Violation can
bring a fee or possibly police report. Fishing cannot be resumed until a fee has been added
paid. Fee for violation of applicable fishing regulations is NOK. 3000, -.
In addition to fees, fishermen who are caught for violating the fishing rules may be expelled
the current and subsequent season from the Stjørdalselva river. The owner / landlord / card seller is obliged to
inform about the current regulations in the river, and to check whether the fisherman has resolved
Fishing fee and have valid disinfection certificate.

Mvh Stjørdalsvassdragets Elveeierlag