Fiskeregler Stjørdalsvassdraget
For sesongen 2021 gjelder følgende fiskeregler

• Før man kan få anledning til å starte fiske må man løse «Stjørdalskortet».
• Fiskereglene er begrenset til den anadrome delen av Stjørdalsvassdraget
• I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24. 00
• Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
• Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske
• Ved fiske med dupp skal den flyte.
• Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
• Hunnfisk over 3 kg er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva.
• Fiske med mark er forbudt i august.
• Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva.
• I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske med
lett flueutstyr.
• Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli eller ved
ekstraordinære værforhold.
Bag limit (døgnkvote)
• Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
• Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
• Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
• Det er en sesongkvote på 6 laks, hvorav 3 laks over 65 cm. (ca. 3 kg.)
• Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.
• All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante
opplysninger. (www.lakseborsen.com)
• Gjennutsatt fisk skal rapporteres som S-stor, M-mellom, L-liten til laksebørsen.
• Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen.
• Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen, regnes da ikke på kvoten.
• Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.
• Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk.
Bekjempelse av fiskesykdommer
• Det er kun lov å fiske med mark som kommer fra Stjørdalsvassdraget, eller er
produsert i anlegg godkjent av mattilsynet i Norge.
• Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.
Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan
medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er
betalt. Gebyr for brudd av gjeldene fiskeregler er kr. 3000,-.
I tillegg til gebyr kan fisker som blir tatt for brudd på fiskereglene bli bortvist for
inneværende og påfølgende sesong fra Stjørdalselva. Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å
orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst
Fiskeavgift og har gyldig desinfiseringsattest.

Mvh Stjørdalsvassdragets Elveeierlag